Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Kyläsuunnitelma (tekstiversiona)        

 1. Laatimistiedot
Kylän (suunnittelualueen) nimi Anttila
Kunta Valkeala
Suunnitelman vastuullinen laatija (yhteisö) Anttilan kyläyhdistys ry.
Lomakkeen täyttäjä  Kaarina Mikkola
Suunnitelman päivityspäivä vuonna 2012
Suunnitelman tekijät Kaarina Mikkola


Väestö
Lapsia ja nuoria 0-19 v noin 100 hlöä
Aikuisikäisiä 20-64 v. noin 155 hlöä
Eläkeläisiä 65-100 v. yli 70 hlöä

Asuminen
Asumismuotoja tällä hetkellä perinteinen maatila- ja omakotitaloasuminen
Viimeisen 20 vuoden aikana kylään on rakennettu 36 omakotitaloa.

Elinkeino
Kylä on ollut lypsykarjavaltainen, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana
lypsykarjatilat ovat vähentyneet. Tällä hetkellä olemassa olevat tilat ovat suuria ja lehmiä
vain 9 tilalla.
Muilla tiloilla on siirrytty viljan viljelyyn ja tilan ulkopuoliseen työhön.

Palvelut
Kylällä tuotetaan yrittäjien tarjoamia palveluita; metsäurakointi, kaivutyöt, lumen- ja
maansiirto, kirvesmies / rakentaminen.
Yhteiskunnalliset palvelut ovat poistuneet kylältä.

Yhdyskuntatekniikka
Kylälle on tehty kunnalliseen vesihuoltohankkeeseen liittyvät linjaukset, ja
vesiosuuskuntaprojekti on käynnistynyt vuonna 2006.

Ympäristö
Maisemanhoitosuunnitelma on tehty vuonna 2004 ja maisemanhoito toteutettu.
Yhteiskunta jätteet kerätään säännöllisesti. Vanhalla koululla on kierrätyspisteet jätteille, ja
ongelmajätekeräys tehdään vuosittain.

Yhdistys- ja yhteistoiminta
Metsästysseura , Hevoskasvattajat, Osakaskunta, Maamiesseura, Martat,
Keskustapuolueen paikallisjärjestö, Kyläyhdistys, Kansalaisopiston toimintaa,
Seurakunnan lähetyspiiri, Lasten kerho.

Muita erityispiirteitä
3 kunnan valtuutettua eri luottamusmiespaikoilla.
Ammattiosaamista kansainvälisesti; Siekkelin Puutyö
Nuoria huippu-urheilijoita; Visa Hongisto ja lahjakkaita ampujia.

VAHVUUDET
· toimivat seurat ja järjestöt
· hyvä sijainti
· suosittu asuinpaikka
· tuleva vesijohtoverkosto
· Jukolan kesänviettopaikka
HEIKKOUDET
· julkinen liikenteen heikkous
· palvelut puuttuvat(kauppa, posti, pankki
jne..)
· tonttipula
· nuorten aktiivisuus järjestöissä (pois lukien
metsästysseura)
UHAT
· talkoohenki
· välinpitämättömyys
· yrityselämän riskit
· varuskunnan läheisyys
· "hevosharrastukseen" kielteinen
suhtautuminen
MAHDOLLISUUDET
· matkailijoiden "pysäyttäminen" kylään
· suuret työnantajat (UPM, Kalson
viilutehdas ja Varuskunta)
· paluumuuttajat
· rauhallinen kylä
· kauniita tonttipaikkoja
3. Kylän tulevaisuus (visio / vaihtoehdot)
Vaihtoehto 1 (toimintataso / kehityssuunta pysyy ennallaan)
Tällä talkooinnolla toiminta tulee pysymään ennallaan.

4. Kylän kehittämistavoitteet (Yhteinen päämäärä ja tavoitteet)
Päämäärä
Vireä ja aktiivinen kylä. Vesijohto/viemäri joka talouteen. Tiestön kuntoluokitus.
Tavoitteet (välitavoitteet)
Nähdä oman kylän vahvuudet ja arvot. Hyväksyä yhteiskunnallisen "ohjauksen" tuomat
muutokset elinkeinojen harjoittamiseen ja –rakentamiseen.

5. Toimenpiteet
- mitä, miten, kenelle, kuka tekee ja kuka vastaa
- mitä maksaa, miten voisi rahoittaa
Asuttamisen toimenpiteitä
Tontteja enemmän myyntiin yksityisiltä

Palvelutoimintaan vaikuttaminen
Mikäli palveluntuottaja saataisiin olisi palveluja myös käytettävä.

Yritys- ja elinkeinotoimintaan vaikuttaminen
Tuotantorakenteen muuttuessa tilat voisivat alkaa suorittamaan koneurakointia esim.
2
kylvötyötä, säilörehun valmistusta ja puintia toisille tiloille.

Kylän elävöittäminen
Uusia haasteita ja niille toteuttajat.

Nuorisosta huolehtiminen
Ohjattua toimintaa ja tilat toimia. Perinteiden / ammattitaidon siirtäminen tuleville
sukupolville.
.

Tiestöt, pysäkit, pyörätiet, tievalaistus
Kylän läpi kulkee vilkkaasti liikennöity tie jolla myös paljon raskasta liikennettä ja kesällä
paljon mökkiläisiä ja matkailijoita.
Katoksellisia linja-autopysäkkejä vain yksi kylässä. Tie valaistu vanhalta koululta ns.
yläkylään.

Reitistöt (hevos-, hiihto-, retkeily-, melonta-, koirareitistöt)
Laturetken reitti / ns. Yölammen reitti pitäisi olla avoinna koko talvikauden.
Valaistulatu pitäisi saada käyttökuntoon tai vaihtoehtoisesti lopettaa. Latu on tällä hetkellä
raivaamatta, lamput pimeinä ja tolpat "kumossa".
Maisemasuunnitelma, pihakilpailu…
Pihakilpailuun osallistuttu kahtena vuonna.
Maisemasuunnitelman toteuttaminen ja kohteiden raivaus antavat kylälle "imagon", jota
jokainen omalta osaltaan voi ylläpitää ja parantaa kylän yleisilmeen parantamiseksi.

Jäte- ja vesihuolto
Kunnallinen vesihuoltohanke on vireillä ja sen toteuttamista ja saattamista alkuun
odotetaan. Liittyjät kartoitettu ja linjasuunnitelmat esitetty.

Vesistöjen virkistyskäyttö
Kylällä vesioikeus Vuohijärveen.
Kylän rantapaikka Jukola Vuohijärvellä.
Yölampi – rannalla huvila-asutusta.
Torasjoki – ajoittain vesimäärä vähäinen.

Yhteistoiminnan kehittäminen
Yhteiset tapahtumat ja niihin osallistuminen aktivoivat järjestämään tilaisuuksia.

Muut toimenpiteet
Kunnan maaseutupalvelut. Valkealan kylät ry.n sekä tuottajajärjestöjen työohjelmat
käyttöön ja toimenpiteitä niiden toteuttamiseen.

6. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys
Seurantatapa
Kyläsuunnitelman uudelleen
arviointi vuonna 2012.
Päivitysajat
Kyläyhdistyksen syyskokous
2012.
Vastuuhenkilö (-t)
Anttilan kyläyhdistyksen
johtokunta

KYSELY- JA TUTKIMUSAINEISTON HYÖDYNTÄMINEN
Kylän nykytilan (kohta 2) ja tulevaisuuden (kohta 3) arvioinnille antaa uskottavuutta,
jos se perustuu tutkittuun tietoon. Tutkimusaineistoa voi kerätä kyläkyselyillä,
haastatteluilla ja olemassa olevista (kunnan ja tilastokeskuksen) tilastotiedoista
(vast.).

Ohessa on esimerkinomaisesti taulukoita, joiden täydentäminen numerotiedoilla
auttaisi hahmottamaan nykytilannetta jonka pohjalta myös tulevaisuuden
ennustaminenkin voisi olla helpompaa.
Jos todella haluatte vastauksia kyläkyselyistä, miettikää kyselyvastausten hakemista
henkilökohtaisesti.
1. Väestön ikäjakautuma
Ikäluokka 0-6 v. 7 - 12 v. 13-15 v. 16–19 v. 20-64 v. 65–70 v. yli 70v
kpl 21 30 36 10 155 26 46
2. Keitä me olemme, jotka asumme täällä?
Tänään: 20 vuoden kuluttua
Syntyperäiset kyläläiset 105
Paluumuuttajat 25
Muualta muuttaneet 105
3. Väkiluvun kehitys
Nykyinen väkiluku
324
Väkiluku 15 vuoden kuluttua
350
4. Asumismuotojen kehittyminen
Talouksien tyyppi Nyt (kpl) 15 vuoden kuluttua
Asuu maatilalla, jota viljellään 37
Asuu maatilalla, jota ei viljellä
Asunto tontilla, joka erotettu maatilasta
Yhden perheen omakotitalossa 81
Paritalossa tai usean perheen talossa
Talo alun perin kesämökki
Asunto yrityskiinteistön yhteydessä
Rivitalo
Kerrostalo
Muu (mikä)
5. Työvoiman jakautuminen ammattialoittain
Ammattiala Nyt 15 vuoden kuluttua
Palveluammateissa 70
Maa- ja metsätaloudessa 48
Teollisuudessa 15
Viran ja toimenhaltijoina
6. Työvoiman kehitys
4
Nyt 15 vuoden kuluttua
Vakituisessa työssä 155
Tilapäisessä työssä
Työttömiä
Eläkkeellä 72
Lapsia alle 15 v 97
7. Maatilojen tilatyyppien kehitys
Tilatyyppi Nyt 15 vuoden kuluttua
Lypsykarjaa 9
Lihakarjaa 2
Sikoja
Kanoja
Lampaita 1
Hevosia 11
Mehiläisiä
Perunaa
Viljaa 39
Marjoja
8. Yritysten (pl. maatilayritykset) kehitys
Yritystyyppi Nyt 15 vuoden kuluttua
Teollisuus 2
Palvelu 13
Hoito, hoiva 0
Kauppa 0
Liikenne, kuljetus 2
Opetus, koulutus 0
kylasuunnitelmalomake /SP/2006
5

(PDF tiedoston saa tarvittaessa sihteeriltä)

©2019 Anttilan kyläyhdistys ry. - suntuubi.com